Gói cước CV

Gói cước 3CV99

 • 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí 60GB hàng tháng. Hết 2GB/ngày hạ băng thông 2Mbps
 • Giá gói 297.000 đồng/3 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 6CV99

 • 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí 60GB hàng tháng. Hết 2GB/ngày hạ băng thông 2Mbps
 • Giá gói 594.000 đồng/6 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 9CV99

 • 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí 60GB hàng tháng. Hết 2GB/ngày hạ băng thông 2Mbps
 • Giá gói 891.000 đồng/9 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 12CV119

 • 530 phút + 120GB
 • Ưu đãi Miễn phí 500 phút nội mạng + 30 phút trong nước + 120GB hàng tháng. Hết 4GB/ngày hạ băng thông 2Mbps
 • Giá gói 1.428.000 đồng/12 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 3CV119

 • 530 phút + 120GB
 • Ưu đãi Miễn phí 500 phút nội mạng + 30 phút trong nước + 120GB hàng tháng. Hết 4GB/ngày hạ băng thông 2Mbps
 • Giá gói 357.000 đồng/3 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 6CV119

 • 530 phút + 120GB
 • Ưu đãi Miễn phí 500 phút nội mạng + 30 phút trong nước + 120GB hàng tháng. Hết 4GB/ngày hạ băng thông 2Mbps
 • Giá gói 714.000 đồng/6 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 12CV99

 • 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí 60GB hàng tháng. Hết 2GB/ngày hạ băng thông 2Mbps
 • Giá gói 1.188.000 đồng/12 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 9CV119

 • 530 phút + 120GB
 • Ưu đãi Miễn phí 500 phút nội mạng + 30 phút trong nước + 120GB hàng tháng. Hết 4GB/ngày hạ băng thông 2Mbps
 • Giá gói 1.071.000 đồng/9 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước CV119

 • 530 phút + 120GB
 • Ưu đãi Miễn phí 500 phút nội mạng + 30 phút trong nước + 120GB/30 ngày. Hết 4GB/ngày hạ băng thông 2Mbps
 • Giá gói 119.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói 0 đồng