MobiFone Eoffice – Giải pháp văn phòng điện tử

MobiFone Eoffice – Giải pháp văn phòng điện tử

I. GIỚI THIỆU:
Smart E-Office là phần mềm ứng dụng cho phép số hóa việc Quản lý danh sách văn bản đến, đi và các hồ sơ tài liệu của Doanh nghiệp. Các văn bản sẽ được bút phê, cho ý kiến chỉ đạo và ký số trên hệ thống, được luân chuyển đến các cá nhân, đơn vị trên hệ thống một cách nhanh chóng, tiện lợi mà vẫn đảm bảo tính pháp lý của văn bản.


I. CHỨC NĂNG CỦA GIẢI PHÁP
1) Văn bản đi
• Quản lý văn bản dự thảo:
– Danh sách dự thảo chờ xử lý, đã xử lý
– Ký số
– Chuyển xử lý văn bản
– Theo dõi lịch sử tác động lên văn bản
– Tương tác trên văn bản: Trao đổi, upload file và comment trên văn bản
– Báo cáo, thống kê
– Từ chối/ thu hồi văn bản
• Quản lý văn bản đã phát hành:
– Danh sách văn bản đã phát hành
– Tìm kiếm văn bản
2) Văn bản đến
• Văn bản đến chờ xử lý:
– Danh sách văn bản đến chờ xử lý
– Tìm kiếm văn bản đến chờ xử lý
• Văn bản đến đã xử lý:
– Danh sách văn bản đến đã xử lý
– Tìm kiếm văn bản đến đã xử lý
3) Quản lý công việc
• Quản lý công việc tôi giao
• Theo dõi tiến độ thực hiện công việc
• Nhắc việc
• Quản lý công việc được giao
4) Hành chính
• Đăng ký phòng họp
• Hỗ trợ quy trình/thủ tục hành chính: quy trình điều xe, đặt phòng họp, lịch tuần, văn phòng phẩm,…
• Theo dõi quy trình xử lý rõ ràng, tường minh
• Phê duyệt yêu cầu nhanh chóng/tiện lợi
• Phân loại và tìm kiếm yêu cầu nhanh chóng
• Yêu cầu điều xe

Xem thêm:

Đăng ký giải pháp MobiFone Eoffice