Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice

Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice

I. GIỚI THIỆU:
MobiFone Invoice là giải pháp giải pháp Hóa đơn điện tử hàng phát hành, lưu trữ và quản lý hóa đơn điện tử trực tuyến, dễ dàng, an toàn và nhanh chóng theo quy định của nhà nước.

II. TÍNH NĂNG GIẢI PHÁP
1) Nhóm chức năng hệ thống:
• Quản lý loại đơn vị: Thêm, Sửa, Xóa, Quản lý danh sách Loại đơn vị.
• Quản lý đơn vị: Thêm, Sửa, Xóa, Quản lý danh sách Đơn vị.
• Khai báo tham số hệ thống: Khai báo các tham số của hệ thống.
• Quản lý người sử dụng: Thêm, sửa, xóa, phân quyền cho người sử dụng.
• Quản lý nhóm quyền: Khai báo, định nghĩa các nhóm quyền (nhóm người dùng) sử dụng hệ thống.
• Phân dải mẫu hóa đơn cho đơn vị: Phân quyền sử dụng mẫu hóa đơn đã phát hành cho đơn vị.
• Quy trình hóa đơn: Cấu hình quy trình hóa đơn cho đơn vị.
• Đăng ký chứng thư số: Thêm chứng thư số của đơn vị trên hệ thống để ký số hóa đơn.
2) Nhóm chức năng danh mục:
• Danh mục hình thức thanh toán: Thêm, sửa, xóa, quản lý danh mục các hình thức thanh toán có thể ghi trên hóa đơn của đơn vị.
• Danh mục đơn vị tính: Thêm, sửa, xóa, quản lý danh mục đơn vị tính của hàng hóa, dịch vụ.
• Danh mục loại hóa đơn: Thêm, sửa, xóa, quản lý danh sách các loại hóa đơn của đơn vị.
• Danh mục nhóm khách hàng: Thêm, sửa, xóa, quản lý danh sách các nhóm KH của đơn vị.
• Danh mục khách hàng: Thêm, sửa, xóa, quản lý danh sách các KH của đơn vị.
• Danh mục nhóm hàng hóa, dịch vụ: Thêm, sửa, xóa, quản lý danh sách các nhóm hàng hóa, dịch vụ của đơn vị.
• Danh mục hàng hóa, dịch vụ: Thêm, sửa, xóa, quản lý danh sách các hàng hóa, dịch vụ của đơn vị.
• Danh mục thuế suất: Thêm, sửa, xóa, quản lý danh sách danh mục thuế suất ghi trên hóa đơn của đơn vị.
• Danh mục tiền tệ: Thêm, sửa, xóa, quản lý danh mục tiền tệ mà đơn vị dùng để thanh toán hàng hóa, dịch vụ.
• Danh mục ngân hàng: Thêm, sửa, xóa, quản lý danh mục các tài khoản ngân hàng thanh toán của đơn vị.
• Danh mục mẫu Email: Thêm, sửa, xóa, quản lý danh sách mẫu email dùng để gửi cho khách hàng: email thông báo xuất hóa đơn, email yêu cầu người mua ký hóa đơn…
• Danh mục kho hàng: Thêm, sửa, xóa, quản lý danh sách các kho hàng của đơn vị.
• Danh mục Cơ quan thuế: Thêm, sửa, xóa, quản lý danh sách các Cơ quan thuế.
3) Nhóm chức năng quản lý hóa đơn:
• Mẫu hóa đơn: Thêm mới, sửa, xóa, In, Quản lý danh sách mẫu hóa đơn của đơn vị.
• Thông báo phát hành: Thêm mới, sửa, xóa, In, Quản lý danh sách thông báo phát hành hóa đơn của đơn vị.
• Lập hóa đơn: Lập mới hóa đơn của đơn vị.
• Import hàng loạt hóa đơn: Import hàng loạt hóa đơn lên hệ thống bằng file Excel.
• Duyệt hóa đơn: Duyệt hóa đơn trước khi ký hóa đơn.
• Sinh số hóa đơn: Sinh số hóa đơn trước khi ký hóa đơn.
• Ký hóa đơn: Ký số trên hóa đơn.
• Gửi email hóa đơn: Gửi email thông báo xuất hóa đơn đến khách hàng.
• In hóa đơn: In để xem bản thể hiện của hóa đơn.
• Nếu hóa đơn: là hóa đơn điều chỉnh thì có thêm biên bản điều chỉnh kèm theo.
• In hóa đơn chuyển đổi: In hóa đơn chuyển đổi.
• Xóa bỏ, thay thế hóa đơn: Chức năng cho phép xóa bỏ, thay thế hóa đơn sai sót.
• Điều chỉnh hóa đơn: Chức năng cho phép điều chỉnh tăng, điều chỉnh giảm, điều chỉnh định danh.. đối với hóa đơn sai sót.
• Báo cáo: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Bảng kê bán ra phục vụ kê khai lên cơ quan Thuế.
4) Phân hệ tra cứu hóa đơn cho khách hàng:
• Tra cứu hóa đơn theo mã bảo mật: Phục vụ tra cứu một hóa đơn đã được xuất và gửi thông tin hóa đơn cho khách hàng.
• Tra cứu cho khách hàng Doanh nghiệp: Chức năng cho phép các khách hàng thường xuyên tra cứu danh sách các hóa đơn đã được bên bán xuất cho đơn vị mình.
5) API phục vụ tích hợp các hệ thống bên ngoài với hệ thống hóa đơn điện tử:

Xem thêm:

Đăng ký giải pháp MobiFone Invoice