Gói cước MobiFone

Gói cước 6TS4G

 • 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí 60GB/tháng. Hết 2GB/ngày, tốc độ 2Mbps
 • Giá gói 594.000 đồng/7 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 3TS4G

 • 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí 60GB/tháng. Hết 2GB/ngày, tốc độ 2Mbps
 • Giá gói 297.000 đồng/3 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 24G12

 • 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí 60GB/tháng. Hết 2GB/ngày, tốc độ 2Mbps
 • Giá gói 1.188.000 đồng/14 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 24G6

 • 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí 60GB/tháng. Hết 2GB/ngày, tốc độ 2Mbps
 • Giá gói 594.000 đồng/7 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 24G3

 • 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí 60GB/tháng. Hết 2GB/ngày, tốc độ 2Mbps
 • Giá gói 297.000 đồng/3 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 21G12

 • 45GB
 • Ưu đãi Miễn phí 45GB/tháng. 1.5GB tốc độ cao/ngày, hết 1.5GB tốc độ thông thường không giới hạn. Giới hạn tốc độ 512kbps từ 20h00 đến 21h00
 • Giá gói 708.000 đồng/14 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 21G6

 • 45GB
 • Ưu đãi Miễn phí 45GB/tháng. 1.5GB tốc độ cao/ngày, hết 1.5GB tốc độ thông thường không giới hạn. Giới hạn tốc độ 512kbps từ 20h00 đến 21h00
 • Giá gói 354.000 đồng/7 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 21G3

 • 45GB
 • Ưu đãi Miễn phí 45GB/tháng. 1.5GB tốc độ cao/ngày, hết 1.5GB tốc độ thông thường không giới hạn. Giới hạn tốc độ 512kbps từ 20h00 đến 21h00
 • Giá gói 177.000 đồng/3 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 12CS

 • 1.050 phút + 30GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 50 phút trong nước + 30GB/tháng
 • Giá gói 1.080.000 đồng/14 tháng
 • Vượt gói Cước thông thường