Gói cước MobiFone

Gói cước 24G12

 • 120GB
 • Ưu đãi Miễn phí 120GB/tháng. Hết 4GB/ngày, tốc độ 2Mbps
 • Giá gói 1.188.000 đồng/14 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 3TS4G

 • 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí 60GB/tháng. Hết 2GB/ngày, tốc độ 2Mbps
 • Giá gói 297.000 đồng/3 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 6TS4G

 • 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí 60GB/tháng. Hết 2GB/ngày, tốc độ 2Mbps
 • Giá gói 594.000 đồng/7 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 12TS4G

 • 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí 60GB/tháng. Hết 2GB/ngày, tốc độ 2Mbps
 • Giá gói 1.188.000 đồng/14 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước FD50

 • 75GB
 • Ưu đãi Miễn phí 75GB/30 ngày. Hết 2,5GB/ngày, tốc độ 1Kbps
 • Giá gói 50.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 3FD50

 • 75GB
 • Ưu đãi Miễn phí 75GB/tháng. Hết 2,5GB/ngày, tốc độ 1Kbps
 • Giá gói 150.000 đồng/3 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 6FD50

 • 90GB
 • Ưu đãi Miễn phí 90GB/tháng. Hết 3GB/ngày, tốc độ 1Kbps
 • Giá gói 300.000 đồng/6 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 12FD50

 • 120GB
 • Ưu đãi Miễn phí 120GB/tháng. Hết 4GB/ngày, tốc độ 1Kbps
 • Giá gói 600.000 đồng/12 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước CS21G3

 • 75GB
 • Ưu đãi Miễn phí 75GB/tháng. 2,5GB/ngày tốc độ cao/ngày, hết 2,5GB/ngày tốc độ thông thường không giới hạn. Giới hạn tốc độ 512kbps từ 20h00 đến 21h00
 • Giá gói 59.000 đồng/3 tháng
 • Vượt gói 0 đồng