Gói cước MobiFone

Gói cước EDU

 • 124GB
 • Ưu đãi Miễn phí 124GB hàng tháng. Hết 4GB/ngày hạ băng thông
 • Giá gói 50.000 đồng/tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 12WF

 • 300GB
 • Ưu đãi Miễn phí 300GB hàng tháng. Hết 10GB/ngày, truy cập với tốc độ thường
 • Giá gói 1.200.000 đồng/12 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 18WF

 • 300GB
 • Ưu đãi Miễn phí 300GB hàng tháng. Hết 10GB/ngày, truy cập với tốc độ thường
 • Giá gói 1.800.000 đồng/18 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước WF

 • 300GB
 • Ưu đãi Miễn phí 300GB/30 ngày. Hết 10GB/ngày, truy cập với tốc độ thường
 • Giá gói 100.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 6WF

 • 300GB
 • Ưu đãi Miễn phí 300GB hàng tháng. Hết 10GB/ngày, truy cập với tốc độ thường
 • Giá gói 600.000 đồng/6 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 12FD50

 • 120GB
 • Ưu đãi Miễn phí 120GB hàng tháng. Hết 4GB/ngày, tốc độ 1Kbps
 • Giá gói 600.000 đồng/12 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 6FD50

 • 90GB
 • Ưu đãi Miễn phí 90GB hàng tháng. Hết 3GB/ngày, tốc độ 1Kbps
 • Giá gói 300.000 đồng/6 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 3FD50

 • 75GB
 • Ưu đãi Miễn phí 75GB hàng tháng. Hết 2,5GB/ngày, tốc độ 1Kbps
 • Giá gói 150.000 đồng/3 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước FD50

 • 75GB
 • Ưu đãi Miễn phí 75GB/30 ngày. Hết 2,5GB/ngày, tốc độ 1Kbps
 • Giá gói 50.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói 0 đồng